Chị Xuân Thảo – Chuyên viên Marketing

Ngày: 24/06/2013

Chính những bất lợi của việc cận thị thôi thúc tôi phẫu thuật mắt. Khi vào Sài Gòn học đại học, tôi đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về các trung tâm bệnh viện chuyên phẫu thuật mắt.